Villkor för betalning med Klarna

1. Inledande villkor och definitioner

Parter

Parter i avtalet är kreditgivaren och kontohavaren. Kontohavaren är den eller de som sökt och beviljats konto. Kreditgivare är Kreditor Finans AB, organisationsnummer

556737-0431 nedan kallat KFA. Samtliga fordringar som KFA får på kontohavaren till följd av köp har överlåtits till bank enligt kreditansökan.

 

Behandling av personuppgifter

KFA behandlar kontohavarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen PUL.

 

Kreditprövning

Sedvanlig kreditprövning samt kontroll mot eventuellt övriga krediter hos KFA görs.

Kreditbeloppet

Kvarstående skuld inkl. påförda avgifter och ränta.

 

Kampanjköp

Vid kampanjköp gäller ränte- samt betalningsvillkor enligt vid kampanjköpet angivna villkor eller särskilt för kampanjköpet upprättad handling. Tecknandet av ett kampanjköp innebär att ränte- och betalningsvillkoren följer en kampanjkontoplan.

 

2. Ansökan av konto

Beviljande av konto föregås av kreditprövning enligt lag och beslutas ensidigt av KFA.

 

3. Ansvar för kontot och kommunikation med kreditgivaren

Kontot är personligt och får endast disponeras av kontohavaren. Kontohavaren skall i kontoavtalet uppge ett mobiltelefonnummer tillhörande kontohavaren, om så ej sker förbehåller sig KFA rätten att frånträda avtalet omgående. Kommunikation avseende användning av kontot kan ske med hjälp av det mobiltelefonnummer som kontohavaren i kontoavtalet angett som sitt eget. Kontohavaren skall underrätta KFA vid misstanke om missbruk av kontot. För ändring av mobiltelefonnummer se avsnitt om "Namn och adressändring".

 

4. Signering av kontoavtal

Vid beviljad kontokredit skall kontoavtal signeras och returneras till KFA inom angiven tidsram. Sker ej detta förfaller beviljad kontokredit till fakturavillkor. Undantag gäller för kontokredit om högst 1500 kr där varken underskrift eller returnering är nödvändig.

 

5. Kreditvillkor

Kampanjvillkor

Den kampanjkontoplan anses vald, vars minsta belopp angivet på avtalet är lika med eller närmast lägre än inbetalt belopp. Om betalning inte sker enligt avtalade kampanjvillkor förbehåller sig KFA rätten att tillämpa ränta och avgifter enligt basvillkor.

 

Basvillkor

Om inte annat anges i kreditansökan, eller i vid var tid gällande särskilda kampanj-kontovillkor, gäller följande avseende ränta och avgifter. Ränta är f. n. 19,5 %. Ränta påföres kontot månadsvis för det vid varje tid utnyttjade kreditbeloppet. Månatlig administrationsavgift tillkommer per kampanjkonto enligt särskilda villkor.

Fakturavillkor

Om inte annat anges vid köptillfället tillämpas 14 dagars förfallotid. Hela beloppet skall erhållas KFA på det datum som anges av KFA. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

6. Betalning

Det belopp kontohavaren skall betala framgår av kontoutdraget som kontohavaren mottager via post varje månad. Kontoutdraget visar också gjorda inköp, betalningar m.m. Kontohavaren har rätt att närsomhelst avsluta kontot genom att förtidsbetala kvarvarande skuld. Skuld på kontot minskar bara genom betalningar till KFA och påverkas inte av överenskommelser med försäljningsstället i efterhand. Vid retur av vara skall dock försäljningsstället meddela KFA därom, varvid skulden minskas med motsvarande belopp. På varje kontoutdrag anges flera betalningsalternativ. Vid inbetalning avräknas det inbetalda beloppet först mot det betalningsalternativ som gäller för fullföljandet av betalplanen för ev. kampanjköp. Om det inbetalda beloppet inte räcker till detta betalningsalternativ anses en annan kampanjkontoplan vald.

I det fall där befintlig kontokund väljer "fakturera mig" som betalalternativ eller väljer faktura som betalsätt hos en återförsäljare kopplad till "fakturera mig" och sedan inte fullgör sitt åtagande med betalning i tid, påförs en påminnelseavgift om f. n. 50 kr och överförs resterande belopp av fakturan till ett basvillkor konto.

7. Ränta

KFA får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning det motiveras av

- kreditpolitiska beslut

- ändrade upplåningskostnader för KFA

- andra kostnadsförändringar som KFA inte skäligen kunnat förutse när krediten

lämnades. KFA är skyldigt att tillämpa dessa villkor även till kontohavarens fördel.

8. Avgifter och kostnader

Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till KFA för de kostnader KFA har för krediten. Dessa kostnadsersättningar benämns f. n. uppläggningsavgift, administrativ avgift och kampanjavgift vid kampanjköp. Sådan avgift skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. KFA har närsomhelst under kredittiden, rätt att besluta om höjning av kostnadsersättning i den mån KFA:s kostnader ökat för den åtgärd kostnadsersättningen avser att täcka.

9. Förtida uppsägning

KFA har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som KFA bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger.

a. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp

som överstiger tio procent av kreditfordringen.

b. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning, av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster, som förfallit till betalning vid olika tidpunkter.

c. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

 

d. Det står klart att kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit.

Vill KFA få betalt i förtid enligt punkterna a - c gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då KFA sänder ett meddelande om uppsägningen, i rekommenderat brev till kontohavaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda. Har KFA krävt betalning i förtid enligt punkterna a - c är kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har kontohavaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.'

10. Reklamationer

Hages Radio TV AB ansvarar gentemot kontohavaren enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Reklamationer bör därför i första hand riktas mot försäljningsstället och inte mot KFA, som dock vid kreditköp ansvarar enligt konsumentkreditlagen.

11. Meddelanden

Rekommenderat brev om krediten, som KFA sänder till kontohavaren, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i kontoavtalet eller som eljest är känd för KFA. Bestämmelserna gäller inte meddelande för att bryta preskription.

12. Namn och Adressändring

Ändring av namn, adress eller mobiltelefonnummer skall omgående anmälas till KFA. Vid sen eller utebliven ändringsanmälan uttages en avgift om 95:- Vid namnbyte skall personbevis bifogas anmälan.

13. Misskötsel

Inkommer betalning för sent påföres en förseningsavgift om f. n. 135 kr. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift f. n. 50 kr. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Om kontohavaren inte följer kontobestämmelserna kan KFA säga upp krediten till full betalning enligt

Konsumentkreditlagen. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i de fall då kredit sägs upp p.g.a. gravt eftersatt betalning. OBS! För kampanjkonton gäller särskilda kontovillkor.

14. Överlåtelse

KFA äger rätten att överlåta detta avtal och/eller rätten att mottaga betalning i enlighet med detta avtal och/eller rätten att överlåta underliggande kontoskuld.

15. Begränsning av KFA:s ansvar

KFA är ej ansvarigt för om denna kontoverksamhet hindras direkt eller indirekt genom lagbud, myndighets åtgärd, Force majeure eller annan händelse som står utanför KFA:s kontroll. Om givna kontobestämmelser skulle komma att strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare och kreditgivare skall tillämpa vid köp/uttag på kredit av varor, tjänster eller andra nyttigheter, skall föreskrifterna istället äga tillämpning. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av KFA om KFA varit normalt aktsam. KFA ansvarar inte i något fall för indirekt skada.